Цветелина Бельовска

Защитен дисертационен труд на тема "Менторството в обучението на служителите в публичната администрация" в професионално направление 3.7 Администрация и управление, научен ръководител: доц. д-р Валентин Василев.