Валери Пастармаджиев

Защитен дисертационен труд на тема "Използване на компютърни технологии при обучението по музика в III и IV клас на общообразователното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Мария Горанова.