Васил Михайлов

Защитен дисертационен труд на тема "Възпроизводство на човешкия капитал в условията на икономика базирана на знанието" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: проф. д-р Мария Кичева.