Василена Спасова

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на емоционалната интелигентност на 6-7-годишните деца чрез възприемане на музика" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Веска Вардарева.