Василики Касиора

Защитен дисертационен труд на тема "Агресивно поведение и самоуважение при ученици от 8 до 15 години" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.