Василики Пападима

Защитен дисертационен труд на тема "Социални умения, изразяване на емоции и управление на гнева при ученици със специални образователни потребности в клас" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.