Василиса Каръкова

Защитен дисертационен труд на тема "Управление на иновациите в професионалното образование и обучение" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц. д-р Теменужка Каролова Хроми-Жигалова.