Василиса Валеова

Защитен дисертационен труд на тема "Интегриране на тримерното моделиране чрез изграждане на разширена реалност в технологичното обучение" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д-р Сашко Плачков.