Веселин Мезеклиев

Защитен дисертационен труд на тема "Актьорът–индивидуални характеристики, роли" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: доц. Костадин Бонев.