Виктор Серафимов

Защитен дисертационен труд на тема "Прекратяване на международни договори" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Николай Марин.