Янко Руменов

Защитен дисертационен труд на тема "Формиране и оценяване на спортно-технически умения и знания от леката атлетика в прогимназиален етап на средните училища" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Даниела Томова.