Жанета Петкова

Защитен дисертационен труд на тема "Социално осигуряване на самоосигуряващите се лица" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Райна Койчева.