Жива Господинова

Защитен дисертационен труд на тема "Икономическа либерализация и социални промени в страните от Централна Америка (80-те -90-те г. на ХХ век)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Елеонора Пенчева.