2019 година

 • Биляна Топалова

  Защитен дисертационен труд на тема "Линейният монтаж при изграждане на филмов разказ" в професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова.

 • Елена Александрова

  Защитен дисертационен труд на тема "Дисциплиниране на членовете, дисциплиниране на населението. Политиката на ВМОРО и всекидневният живот (1893-1912 г.)" в професионално направление 2.2 История и археология, научен ръководител: доц. д-р Стефан Дечев.

 • Атанасиос Катерис

  Защитен дисертационен труд на тема "Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната активност на деца с умствена изостаналост" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска.

 • Анастасия Карадзоглу

  Защитен дисертационен труд на тема "Дидактически модели в обучението на деца от аутистичния спектър (13-16 годишна възраст)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Добринка Тодорина.

 • Светослав Николов

  Защитен дисертационен труд на тема "Екосистемни услуги в българската част на Влахина" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Иван Дреновски.

 • Василики Кючуки

  Защитен дисертационен труд на тема "Ефекти на адаптирания образователен материал по литература при развитието на деца от аутистичния спектър (13- 18 години)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Траян Попкочев.

 • Гергана Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Регионални особености и приоритети в развитието на социалната сфера в общините от източната част на Кюстендилска област" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Емилия Патарчанова.

 • Ана Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Следоперативна кинезитерапия при фрактури в лакътната област" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: проф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н.

 • Фахед Салем

  Защитен дисертационен труд на тема "Личностни фактори за отклоняващо се поведение при юноши от Република България и Република Йемен" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.

 • Стефан Далчев

  Защитен дисертационен труд на тема "Интерпретация на клавирните произведения от епохата на Барока през 21 век" в професионално направление 8.3 Музикално и танцово изкуство, научен ръководител: проф. д.изк.н. Йордан Гошев.

 • Мария Данчова

  Защитен дисертационен труд на тема "Съвременното лидерство като фактор за изграждане на ефективна и устойчива фирмена култура в индустриалните предприятия" в професионално направление 3.7 Администация и управление, научен ръководител: доц. д-р Марияна Ушева.

 • Димитър Станишев

  Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на държавната комуникационна политика за привличането на чуждестранни инвеститори" в професионално направление 3.7 Администация и управление, научен ръководител: доц. д-р Кирил Палешутски.

 • Венцилсава Стефанова

  Защитен дисертационен труд на тема "Процесният подход в дейността на туристическата агенция при създаване и управление на изживявания" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц. д-р Мария Станкова.

 • Цветелина Хаджиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Потребности и самооценка при спортуващи и неспортуващи студенти" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: проф. д-р Станислава Стоянова.

 • Ангелики Икономопулу

  Защитен дисертационен труд на тема "Функционални хемисферни асиметрии при ученици с невроразвитийни нарушения" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.

 • Василики Каракепели

  Защитен дисертационен труд на тема "Специалното срещу включващото образование в училище: ефекти върху личността и социалното функциониране на родителите на деца със специални образователни потребности" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.

 • Росен Янев

  Защитен дисертационен труд на тема "Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: проф. д-р Мария Шишманова.

 • Рая Ковачева

  Защитен дисертационен труд на тема "Иновативни подходи в обучението по музика в пети и шести клас на общообразователното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.н. Румен Потеров.

 • Мария Стойкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Ефективност на подкрепата за възрастни хора с увреждания в социални услуги в общността" в професионално направление 3.4 Социлани дейности, научен ръководител: доц. д-р Мая Чолакова.

 • Сара Обади

  Защитен дисертационен труд на тема "Престъпления, свързани с наркотични вещества според законодателствата на Република България и Република Йемен" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: гл. ас. д-р Гергана Андонова.

 • Райна Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Рефлексията за жената в творчеството на две писателки от ранно-модерна Венеция - Модерата Фонте и Лукреция Маринели" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.н. Ангел Ангелов.

 • Александър Александров

  Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на фискалната и паричната политика върху икономическия цикъл на България" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц.д-р Десилава Стоилова.

 • Калина Дурова

  Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки от Централна и Източна Европа" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц.д-р Десилава Стоилова.

 • Елена Александрова-Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Повишаване на конкурентоспособността на туризма в селските райони, чрез финансовите инструменти на ЕС" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: проф. д-р Борис Колев.

 • Стоян Митов

  Защитен дисертационен труд на тема "Рецепция на „Петербургски повести” на Н. В. Гогол в България през ХХ век– началото на ХХI век" в професионално направление 2.1. Филология, научен ръководител: проф. д-р Магдалена Костова-Панайотова.

 • Борис Овнарски

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на емоционалната възприемчивост и отзивчивост в обучението по музика на учениците от общообразователното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.н. Румен Потеров.

 • Константинос Марицас

 • Гергана Найденова

  Защитен дисертационен труд на тема "Мултикултурното общество - теория и перспективи. Концепциите на Чарлс Тейлър и Джон Ролс" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: доц. д-р Антоанета Николова.

 • Надзифе Чангалова

  ащитен дисертационен труд на тема "Формиране на отношение към природата като ценност на културата (предучилищна възраст)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: Проф. д.п.н. Елка Кирилова Янакиева.

 • Владислава Ленджова

  Защитен дисертационен труд на тема "Модели на интеграция на мюсюлманската общност" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д-р Борис Манов.

 • Добромира Хичева

  Защитен дисертационен труд на тема "Терминологични глаголни колокации: контрастивен анализ" в професионално направление 2.1. Филология, научен ръководител: проф. д-р Елисавета Бояджиева.

 • Маргарита Аврамова

  Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на специализирана кинезитерапия върху физическото развитие и двигателна активност при деца с детска церебрална парализа" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Румяна Бахчеванджиева.

 • Красимира Маникатова

  Защитен дисертационен труд на тема "Личностни промени при инсултна болест" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.

 • Калиопи Дрогала

  Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки от Централна и Източна Европа" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц.д-р Десислава Стоилова.

 • Георги Четрафилов

  Защитен дисертационен труд на тема "Брандинг на микродестинациите в Югозападна България" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц.д-р Преслав Михайлов Димитров.

 • Апостолия Хармани

  Защитен дисертационен труд на тема "Артдейностите в корекционно-педагогическата работа с деца със специални образователни потребности" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска.

 • Дениса Черма

  Защитен дисертационен труд на тема "Балканският интелектуален елит през ХVІІ век и албанската литература: Пйетър Богдани” в професионално направление 2.1. Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.

 • Магдалена Георгиева

  Защитен дисертационен труд на тема "Правна закрила на изобретенията в правото на Европейския съюз" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Божанка Неделчева.

 • Иван Тодорин

  Защитен дисертационен труд на тема "In silico предсказване на триизмерната структура на протеините чрез евристични алгоритми" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научен ръководител: доц. д-р Иван Тренчев.

 • Миглена Маринова

  Защитен дисертационен труд на тема "Изкуство и общество във философията на Хосе Ортега-и-Гасет" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: проф. д.н. Лазар Копринаров.

 • Петя Костова

  Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Добринка Тодорина.

 • Райна Йосифова

  Защитен дисертационен труд на тема "Етико-естетическият език като форма на философска синтеза" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: доц. д-р Георги Донев.

 • Емилия Николова

  Защитен дисертационен труд на тема "Интегративен подход в обучението по информатика в гимназиалната училищна степен" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Даниела Тупарова.

 • Биляна Дилкова

  Защитен дисертационен труд на тема "Телевизионният театър и Хачо Бояджиев" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. Здравко Маринов.

 • Станислава Богомилова

  Защитен дисертационен труд на тема "Разширеният фитбол като емоционален и терапевтичен метод за редукция на наднорменото тегло" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Гергана Бончева Ненова.

 • Христо Банов

  Защитен дисертационен труд на тема "Трудов договор за обучение по време на работа" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: доц. д-р Верка Лазарова.

 • Анета Тумбева

  Защитен дисертационен труд на тема "Екзистенциалната аналитика на Хайдегер в съвременната визия за човека" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: доц. д-р Силвия Кръстева.

 • Елени Колеца

  Защитен дисертационен труд на тема "Приемане на международните стандарти за финансова отчетност в ЕС. Ефектът на доходността на банката. Пример на гръцките банки в България" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц.д-р Елена Ставрова.

 • Теодор Тодоров

  Защитен дисертационен труд на тема "Социологически поглед към политическата класа. Училище за политици" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: гл. ас. д-р Ивета Якова.

 • Таня Величкова

 • Илия Митков

  Защитен дисертационен труд на тема "Развитие и съвременно състояние на ледниковия и криогенния релеф в изградените от мрамори части на Пирин" в професионално направление 4.4 Науки за зенмята, научен ръководител: доц. д-р Емил Гачев.

 • Елени Парасху

  Защитен дисертационен труд на тема "Подобряване на училищната среда за ученици с умствена изостаналост: психологически и педагогически аспекти" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Милен Замфиров.