Александър Александров

Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на фискалната и паричната политика върху икономическия цикъл на България" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц.д-р Десилава Стоилова.