Ана Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Следоперативна кинезитерапия при фрактури в лакътната област" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: проф. д-р Андрей Маринович Йотов, д.м.н.