Анастасия Карадзоглу

Защитен дисертационен труд на тема "Дидактически модели в обучението на деца от аутистичния спектър (13-16 годишна възраст)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Добринка Тодорина.