Анета Тумбева

Защитен дисертационен труд на тема "Екзистенциалната аналитика на Хайдегер в съвременната визия за човека" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: доц. д-р Силвия Кръстева.