Апостолия Хармани

Защитен дисертационен труд на тема "Артдейностите в корекционно-педагогическата работа с деца със специални образователни потребности" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Терзийска.