Атанасиос Катерис

Защитен дисертационен труд на тема "Създаване на развиваща среда, подпомагаща корекцията на познавателната активност на деца с умствена изостаналост" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Пелагия Михайлова Терзийска.