Биляна Дилкова

Защитен дисертационен труд на тема "Телевизионният театър и Хачо Бояджиев" в професионално направление 8.4 Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: проф. Здравко Маринов.