Биляна Топалова

Защитен дисертационен труд на тема "Линейният монтаж при изграждане на филмов разказ" в професионално направление 8.4.Театрално и филмово изкуство, научен ръководител: доц. д-р Клавдия Камбурова.