Борис Овнарски

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие на емоционалната възприемчивост и отзивчивост в обучението по музика на учениците от общообразователното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.н. Румен Потеров.