Дениса Черма

Защитен дисертационен труд на тема "Терминологични глаголни колокации: контрастивен анализ” в професионално направление 2.1. Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.