Дениса Черма

Защитен дисертационен труд на тема "Балканският интелектуален елит през ХVІІ век и албанската литература: Пйетър Богдани” в професионално направление 2.1. Филология, научен ръководител: проф. д-р Лилия Илиева.