Димитър Станишев

Защитен дисертационен труд на тема "Ролята на държавната комуникационна политика за привличането на чуждестранни инвеститори" в професионално направление 3.7 Администация и управление, научен ръководител: доц. д-р Кирил Палешутски.