Елена Александрова-Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Повишаване на конкурентоспособността на туризма в селските райони, чрез финансовите инструменти на ЕС" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: проф. д-р Борис Колев.