Елени Колеца

Защитен дисертационен труд на тема "Приемане на международните стандарти за финансова отчетност в ЕС. Ефектът на доходността на банката. Пример на гръцките банки в България" в професионално направление 3.8 Икономика, научен ръководител: доц.д-р Елена Ставрова.