Елени Парасху

Защитен дисертационен труд на тема "Подобряване на училищната среда за ученици с умствена изостаналост: психологически и педагогически аспекти" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: доц. д-р Милен Замфиров.