Емилия Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Интегративен подход в обучението по информатика в гимназиалната училищна степен" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: доц. д-р Даниела Тупарова.