Фахед Салем

Защитен дисертационен труд на тема "Личностни фактори за отклоняващо се поведение при юноши от Република България и Република Йемен" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Русанка Манчева.