Георги Четрафилов

Защитен дисертационен труд на тема "Брандинг на микродестинациите в Югозападна България" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц.д-р Преслав Михайлов Димитров.