Гергана Найденова

Защитен дисертационен труд на тема "Мултикултурното общество - теория и перспективи. Концепциите на Чарлс Тейлър и Джон Ролс" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: доц. д-р Антоанета Николова.