Гергана Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Регионални особености и приоритети в развитието на социалната сфера в общините от източната част на Кюстендилска област" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Емилия Патарчанова.