Илия Митков

Защитен дисертационен труд на тема "Развитие и съвременно състояние на ледниковия и криогенния релеф в изградените от мрамори части на Пирин" в професионално направление 4.4 Науки за зенмята, научен ръководител: доц. д-р Емил Гачев.