Иван Тодорин

Защитен дисертационен труд на тема "In silico предсказване на триизмерната структура на протеините чрез евристични алгоритми" в професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки, научен ръководител: доц. д-р Иван Тренчев.