Калиопи Дрогала

Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на фондовете на Европейския съюз върху икономиките на новите страни-членки от Централна и Източна Европа" в професионално направление 3.9 Туризъм, научен ръководител: доц.д-р Десислава Стоилова.