Красимира Маникатова

Защитен дисертационен труд на тема "Личностни промени при инсултна болест" в професионално направление 3.2 Психология, научен ръководител: доц. д-р Иванка Асенова.