Магдалена Георгиева

Защитен дисертационен труд на тема "Правна закрила на изобретенията в правото на Европейския съюз" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: проф. д-р Божанка Неделчева.