Маргарита Аврамова

Защитен дисертационен труд на тема "Въздействие на специализирана кинезитерапия върху физическото развитие и двигателна активност при деца с детска церебрална парализа" в професионално направление 7.4 Обществено здраве, научен ръководител: доц. д-р Румяна Бахчеванджиева.