Мария Данчова

Защитен дисертационен труд на тема "Съвременното лидерство като фактор за изграждане на ефективна и устойчива фирмена култура в индустриалните предприятия" в професионално направление 3.7 Администация и управление, научен ръководител: доц. д-р Марияна Ушева.