Мария Стойкова

Защитен дисертационен труд на тема "Ефективност на подкрепата за възрастни хора с увреждания в социални услуги в общността" в професионално направление 3.4 Социлани дейности, научен ръководител: доц. д-р Мая Чолакова.