Миглена Маринова

Защитен дисертационен труд на тема "Изкуство и общество във философията на Хосе Ортега-и-Гасет" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: проф. д.н. Лазар Копринаров.