Надзифе Чангалова

ащитен дисертационен труд на тема "Формиране на отношение към природата като ценност на културата (предучилищна възраст)" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: Проф. д.п.н. Елка Кирилова Янакиева.