Петя Костова

Защитен дисертационен труд на тема "Технологичен модел за развитие на надарени ученици от началните класове" в професионално направление 1.2 Педагогика, научен ръководител: проф. д.н. Добринка Тодорина.