Рая Ковачева

Защитен дисертационен труд на тема "Иновативни подходи в обучението по музика в пети и шести клас на общообразователното училище" в професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по ..., научен ръководител: проф. д.н. Румен Потеров.