Райна Николова

Защитен дисертационен труд на тема "Рефлексията за жената в творчеството на две писателки от ранно-модерна Венеция - Модерата Фонте и Лукреция Маринели" в професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, научен ръководител: проф. д.н. Ангел Ангелов.