Райна Йосифова

Защитен дисертационен труд на тема "Етико-естетическият език като форма на философска синтеза" в професионално направление 2.3. Философия, научен ръководител: доц. д-р Георги Донев.