Росен Янев

Защитен дисертационен труд на тема "Изследване устойчивостта на регионалното развитие на област Благоевград" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: проф. д-р Мария Шишманова.