Сара Обади

Защитен дисертационен труд на тема "Престъпления, свързани с наркотични вещества според законодателствата на Република България и Република Йемен" в професионално направление 3.6 Право, научен ръководител: гл. ас. д-р Гергана Андонова.