Светослав Николов

Защитен дисертационен труд на тема "Екосистемни услуги в българската част на Влахина" в професионално направление 4.4 Науки за земята, научен ръководител: доц. д-р Иван Дреновски.